Taisyklės

Naudojimosi sąlygos

 1. Kai kuri šioje interneto svetainėje pateikiama informacija gali būti neteisinga dėl to, kad po svetainės atidarymo kai kurie produktai galėjo pasikeisti. Kai kurie aprašyti ar rodomi produktai gali būti prieinami ne visose šalyse arba prieinami tik už papildomą kainą. Prieš pateikdami užsakymą naujausios informacijos teiraukitės Įmonės atstovų, kurie pasilieka teisę bet kuriuo metu be įspėjimo keisti kainas, spalvas, specifikacijas ir modelius.

 2. Informacija šioje interneto svetainėje pateikiama „kaip yra“. Įmonė jokiu atveju neprisiima atsakomybės prieš bet kurį asmenį ar už bet kokius tiesioginius, netiesioginius, specifinius ar kitus pasekmių sukeltus nuostolius, patirtus kaip nors naudojant šią interneto svetainę ar bet kurią kitą svetainę, į kurią šioje interneto svetainėje yra nuoroda, įskaitant, be jokių apribojimų, prarastą pelną, veiklos sutrikimą, jūsų informacijos tvarkymo sistemoje esančių programų ar kitų duomenų praradimą, net jei mes aiškiai nurodėme tokių nuostolių galimybę.

 3. Įmonė neteikia jokių garantijų ir/arba jokių patvirtinimų dėl kitų interneto svetainių, kurias galite pasiekti per šią interneto svetainę. Jos pateikiamos tik dėl patogumo ir tai nereiškia, kad Įmonė patvirtina ar prisiima kokią nors atsakomybę už tokių svetainių turinį ar naudojimą. Be to, jūs patys turite imtis atsargumo priemonių ir užsitikrinti, kad tai, ką renkatės naudoti, nėra užkrėsta virusais, kirminais, Trojos arkliais ir kt.

 4. Šioje interneto svetainėje pateikiamoje informacijoje gali būti techninių netikslumų ir korektūros klaidų. Šioje interneto svetainėje esanti informacija gali būti bet kuriuo metu pakeista be išankstinio įspėjimo ir kokių nors įsipareigojimų.

 5. Šioje interneto svetainėje skelbiamoje informacijoje gali būti nuorodų ir kryžminių nuorodų į Įmonės produktus ir t. t., kurie nėra siūlomi ar prieinami jūsų šalyje. Tokios informacijos tikslumas negali būti garantuojamas, nes ši informacija gali keistis, o specifiniai reikalavimai ar prieinamumas ir paminėjimas nereiškia, kad Įmonė ketina pristatyti tokius produktus jūsų šalyje. Dėl išsamių duomenų apie jums prieinamus ir galimus užsakyti gaminius, paslaugas ir t. t. kreipkitės į Įmonės vietinį atstovą.

 6. Visoje Įmonės interneto svetainėje pateikiamoje medžiagoje, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, tekstą, nuotraukas, grafinę medžiagą ir paveikslėlius, gali būti techninių klaidų, korektūros klaidų ir kitų rūšių klaidų ar netikslumų. Įmonė neprisiima jokios atsakomybės už tokias klaidas ar netikslumus.

 7. Įmonės interneto svetainėje medžiaga ir informacija pateikiama nemokamai, bendrais informavimo tikslais. Įmonė nesuteikia jokių išreikštų ar numanomų garantijų, įskaitant, tačiau tuo neapsiribojant, teisingumo, teisių, teisių nepažeidimo garantijų ar numanomų tinkamumo konkrečiam tikslui garantijų (laikoma, jog sutinkate, kad Įmonė neatsako už jokių jūsų veiksmų, kurių galite imtis remdamiesi informacija, pateikta Įmonės interneto svetainėje, pasekmes).

 8. Be to, Įmonė aiškiai nesuteikia jokios garantijos, kad informacija Įmonės interneto svetainėje bus teikiama nenutrūkstamai, kad joje nebus klaidų, ar kad per Įmonės interneto svetainę prieinamoje programinėje įrangoje ar kitoje medžiagoje nėra virusų ar kitų žalingų komponentų.

 9. Įmonė gali pakeisti šią medžiagą bet kuriuo metu be jokio pranešimo, taip pat neįsipareigoja medžiagos atnaujinti.

Slapukai

 1. Slapuką sudaro informacija, tinklo tarnybinės stoties siunčiama interneto naršyklei ir laikoma naršyklės. Ši informacija vėliau siunčiama atgal tarnybinei stočiai kaskart kai naršyklė paprašo puslapio iš tos tarnybinės stoties. Tai leidžia tai tinklo tarnybinei stočiai identifikuoti ir sekti interneto naršyklę.

 2. Mes naudojame Google Analytics naudojimuisi šia interneto svetaine analizuoti. Google Analytics generuoja statistinę ir kitą informaciją apie naudojimąsi svetaine panaudodama slapukus, kurie laikomi vartotojų kompiuteriuose. Generuojama su mūsų interneto svetaine susijusi informacija yra naudojama kurti ataskaitas apie naudojimąsi šia interneto svetaine. Šią informaciją laikys Google. Google privatumo politika prieinama čia: http://www.google.com/privacypolicy.html.
 3. Pas mus besireklamuojantieji arba mokėjimo paslaugų teikėjai irgi gali siųsti Jums slapukus. Kad nustatytų Jūsų interesus, Google seks Jūsų elgesį internete naudodama slapukus.

 4. Slapukus galite ištrinti iš savo kompiuteriu naudodamiesi naršyklės istorijos funkcijomis. Dauguma naršyklių leidžia Jums nepriimti jokių slapukų, nors tam tikros naršyklės leidžia Jums nepriimti tik trečiųjų šalių slapukų. Tačiau visų slapukų blokavimas gali turėti neigiamą įtaką galimybei naudotis šia interneto svetaine.

Privatumas

 1. Įmonė šiuo dokumentu patvirtina, kad informacija ir asmens duomenys, kuriuos Jūs pateikėte nekomerciniais ir/ar komerciniais tikslais, renkami, tvarkomi ir saugomi laikantis Europos Sąjungos asmens duomenų apsaugos įstatymų reikalavimų. Pateikdami savo duomenis Jūs sutinkate, kad duomenys bus tvarkomi ir saugomi tol, kol bus aktualus aukščiau nurodytas duomenų tvarkymo tikslas, o atitinkamų įstatymų numatytais atvejais, po pirminio tvarkymo tol, kol bus reikalinga.

 2. Surinkti duomenys nebus perduodami trečiosioms šalims, išskyrus jeigu tai būtų reikalinga duomenų tvarkymui aukščiau nurodytu tikslu arba jeigu tokią pareigą numato taikytini įstatymai.

 3. Jūs turite teisę bet kuriuo metu reikalauti, kad Jūsų duomenys būtų atnaujinti, kad Jums būtų pateikta informacija apie Jūsų asmens duomenų naudojimą, taip pat, kad Jūsų asmens duomenys būtų ištrinti.

Asmens duomenų tvarkymas

„Pasaulio žuvys“, UAB, į. k. 163734923, adresas Pamarių g. 15, Priekulė, Klaipėdos r. – toliau šiame tekste vadinama Įmonė.

 1. Įmonė, vadovaudamasi Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatomis, šiuo Pranešimu Jus kaip vartotoją informuoja apie Įmonės kaip duomenų valdytojo vykdomą Jūsų asmens duomenų tvarkymą.

Duomenų valdytojas ir tikslas

Įmonė Jūsų asmens duomenis renka ir tvarko šiais tikslais:

 1. asmenų duomenų bazės administravimui (sutarčių sudarymas, vykdymas, sąskaitų išrašymas, apmokėjimas, paslaugų pirkimas, skolų administravimas, išieškojimas teismine ir neteismine tvarka);

 2. teikiamų paslaugų kokybei užtikrinti, operatyviai nustatyti klaidas bei jas ištaisyti;

 3. prašymų ir skundų nagrinėjimui.

Tvarkomi asmens duomenys ir tvarkymo pagrindas

 1. Įmonė tvarko Jūsų asmens duomenis vykdydama teisės aktų reikalavimus, siekdama tinkamai teikti paslaugas, savo teisių ir teisėtų interesų užtikrinimui bei paslaugų kokybės tobulinimo tikslais.

 2. Įmonė, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktais, tvarko Asmenų:

  1. asmens tapatybės duomenis: vardą, pavardę, asmens kodą, gimimo datą;

  2. kontaktinius duomenis: adresą, el. pašto adresą, telefono numerį;

  3. susijusius su darbu Įmonėje darbuotojų duomenis apie: išsilavinimą, kvalifikaciją, tautybę, specialiuosius poreikius, šeimyninę padėti;

  4. susijusius su paslaugų teikimu duomenis: sutarties numerį, pirkėjo kodą, informacijos siuntimo adresą, sąskaitų, priskaitymų ir apmokėjimų duomenis (mokėjimo data, mokėjimo suma, likusi nepadengta suma, apmokėjimo būdas), duomenis apie įsiskolinimą bei skolos padengimą;

  5. teismo sprendimo datą, numerį, priteistos skolos dydį, duomenis apie vykdomus antstolio išieškojimo veiksmus;

  6. asmenų, skambinančių arba kuriems skambinama dėl Įmonės teikiamų paslaugų, pokalbio datą, laiką, trukmę, telefono numerį, iš kurio skambinta, asmens vardą ir pavardę, kitą informaciją, kurią asmuo suteikia.

Asmens duomenų šaltinis

 1. Įmonė Jūsų asmens duomenis gauna:

  1. Tiesiogiai iš duomenų subjektų (Jūsų);

  2. Įstatymų numatytais atvejais – iš trečiųjų asmenų, pavyzdžiui, apylinkės ir apygardos teismų (teismo sprendimo data, numeris, priteistos skolos dydis), antstolio (apie vykdomus antstolio išieškojimo veiksmus);

  3. Iš viešai prieinamų informacijos šaltinių internete.

Asmens duomenų gavėjai

 1. Asmens duomenys gali būti teikiami duomenų gavėjams, kai pagal įstatymus, teismo sprendimus ir kitus teisės aktus Įmonė yra įpareigota pateikti asmens duomenis. Asmens duomenys duomenų gavėjams, esantiems Europos Sąjungos valstybėse narėse ir kitose Europos ekonominės erdvės valstybėse, teikiami tomis pačiomis sąlygomis ir tvarka, kaip ir duomenų gavėjams, esantiems Lietuvos Respublikoje. Asmens duomenys teikiami duomenų gavėjams trečiose valstybėse (t. y. valstybėse, kurios nėra Europos Sąjungos valstybės narės ar kitos Europos ekonominės erdvės valstybės) gavus Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos leidimą.

 2. Duomenys apie skolininką ir skolą gali būti teikiami skolų išieškojimo įmonėms, teismams ir antstoliams Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka vadovaujantis Įmonės patvirtintais Asmens duomenų saugos nuostatais (toliau – Nuostatai), siekiant priteisti ir išieškoti įsiskolinimą už suteiktas paslaugas.

 3. Įmonė turi teisę duomenų tvarkymo veiksmams (pvz. apmokėjimų, sąskaitų išrašymo, skolų administravimo ar kitiems) pasitelkti duomenų tvarkytojus. Duomenų tvarkytojai atlieka duomenų subjektų asmens duomenų tvarkymo veiksmus, jiems pavestus rašytine sutartimi arba atskiru nurodymu, išskyrus atvejus, kai įstatymai ir kiti teisės aktai nustato kitaip.

Asmens duomenų saugojimo terminas

 1. Aktyvioje duomenų bazėje asmens duomenys tvarkomi tol, kol Įmonė ir asmuo turi tarpusavio santykių bei įsipareigojimų. Suėjus duomenų saugojimo aktyvioje duomenų bazėje terminui, asmens duomenys perkeliami į archyvą. Suėjus archyvavimo terminui, kuris yra 99 m. (devyniasdešimt devyneri metai), popierine ir skaitmenine forma saugomi duomenys sunaikinami Įmonės įgalioto asmens. Asmens duomenys saugomi ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai.

Asmens duomenų tvarkymo sąlygos

 1. Jūsų asmens duomenys gali būti renkami, saugomi, tvarkomi, įskaitant teikiami, tiek skaitmenine forma, tiek materialiose ar popierinėse laikmenose bet kokiomis priemonėmis, įskaitant el. paštą ir interneto ryšį, kurios, atsižvelgiant į tvarkomų duomenų pobūdį, užtikrintų saugų tvarkymą ir užkirstų kelią neleistinai prieigai prie Jūsų asmens duomenų. Įmonė įgyvendina ir užtikrina tinkamas organizacines ir technines priemones, skirtas apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo ar bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Dokumentų kopijos, kuriose nurodomi asmens duomenys, turi būti sunaikintos taip, kad šių dokumentų nebūtų galima atkurti ir atpažinti jų turinio.

Jūsų teisės

 1. Jūs turite teisę žinoti apie asmens duomenų tvarkymą, t. y., sužinoti, kokie Jūsų asmens duomenys yra renkami ir kokiu tikslu tvarkomi bei kam teikiami ir gauti tvarkomų asmens duomenų kopiją, taip pat su prašymu ištaisyti netikslius asmens duomenis ar apriboti duomenų tvarkymą, jei nustatote, kad tvarkymas neatitinka įstatymų reikalavimų, duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs, surinkti neteisėtai ar nesąžiningai, su prašymu ištrinti asmens duomenis („būti pamirštam“), su prašymu perkelti asmens duomenis (asmens duomenis įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu persiųsti iš vieno duomenų valdytojo kitam, kai tai techniškai įmanoma, kai to nedraudžia teisės aktai ir kai duomenys tvarkomi automatizuotomis priemonėmis), su pranešimu apie savo sutikimo tvarkyti asmens duomenis atšaukimu, jei toks buvo duotas anksčiau, o taip pat pranešti apie nesutikimą tvarkyti Jūsų duomenis.

 2. Dėl su Jūsų teisėmis susijusių prašymų galite kreiptis į Įmonę el. pašto adresu info@pasauliozuvys.lt. Jūsų prašymai bus išnagrinėti per 30 dienų terminą.
 3. Dėl neteisėto Jūsų Asmens duomenų tvarkymo galite kreiptis su skundu į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją. Teisėmis naudojamasi nepažeidžiant teisės aktų nustatytų reikalavimų.

 4. Siekdama užtikrinti 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 2016/679, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Elektroninių ryšių įstatymo, kitų įstatymų bei teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugos tvarkymą ir apsaugą, laikymąsi ir įgyvendinimą, Įmonė patvirtina, kad vykdydama savo veiklą vadovaujasi visais aukščiau išvardintais teisės aktais.

Atnaujinta 2019-04-05